Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Cannenburg;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie:   een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Cannenburg in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Cannenburg ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Cannenburg: De Cannenburg Caravans B.V., gevestigd te (1351AA) Almere-Haven, De Steiger 13, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39094636. 
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en Cannenburg gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Cannenburg.

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

De Cannenburg Caravans B.V.
 De Steiger 13, 1351 AA Almere-Haven;
 Telefoon: 036 – 531 34 70 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:30, zaterdag van 9:00 – 17:00);
 E-mail: info@cannenburg.nl;
 KvK-nummer: 39094636;
 BTW-nummer: NL816008887B01
 IBAN nummer: NL85INGB0008012630

 

 

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 Dit betreft in het bijzonder:
 - De prijs inclusief belastingen;
 - De eventuele kosten van aflevering;
 - De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 - Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 - De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in een kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 


 
 
 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische e organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 - Het e-mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 - De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 - De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 - De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Cannenburg bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts gebruiken of behandelen voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Cannenburg. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

 

 

 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Cannenburg dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Cannenburg of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd is. Deze 14 dagen gaan in vanaf het moment dat het product is gecontroleerd.

3. Wanneer een product in verband met garantie geretourneerd dient te worden, zal Cannenburg de kosten hiervoor dragen.

 

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De consument heeft geen herroepingsrecht bij:

- Een aankoop betreffende: 

De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

 

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Bij druk – en zetfouten is Cannenburg niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na ontdekking aan Cannenburg schriftelijk te worden gemeld.
 2. De garantietermijn van Cannenburg komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, indien en voor zover daarvan sprake is. Voor zover sprake is van een garantie als omschreven in het voorgaande artikellid, geldt deze niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Cannenburg en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Cannenburg kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Cannenburg geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Alle genoemde levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
 4. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Cannenburg het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Cannenburg zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Cannenburg.
 6. Indien een besteld product door voor de verzending door Cannenburg ingeschakelde partijen wordt teruggestuurd anders dan op verzoek van de consument, wordt door Cannenburg het aankoopbedrag terug gestort, doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de terug gezonden artikelen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cannenburg te melden.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Cannenburg beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Cannenburg spant zich in om ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, spant Cannenburg zich in om binnen de termijn van 14 dagen te antwoorden met een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Cannenburg en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en in overeenstemming tussen partijen zijn vastgelegd.